รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายวิโรจน์ พิมคีรี

กลุ่มบุคลากรฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ตำแหน่งหัวหน้างานความร่วมมือ

รายละเอียดหัวหน้างานความร่วมมือ

ที่อยู่

โทรศัพท์081-7299399

อีเมล์

^