ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว (พขร.)

 • thumbnail

  นายนภดล ดวงเงิน

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายพิชัย เพียซ้าย

  พนักงานขับรถ

ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)

 • thumbnail

  นางเพ็ญศรี ทุมสวัสดิ์

  คนงาน(แม่บ้าน)

 • thumbnail

  นางรัตติยา สาลีอาจ

  คนงาน (แม่บ้าน)

 • thumbnail

  นางสาวนฤมนต์ ประสงค์

  คนงาน (แม่บ้าน)

 • thumbnail

  นางวารี หล้าวงค์

  คนงาน (แม่บ้าน)

 • thumbnail

  นางประภาพร โคตรแสนลี

  คนงาน(แม่บ้าน)

 • thumbnail

  นางสาวขนิษฐา วรินทรา

  คนงาน(แม่บ้าน)

 • thumbnail

  นางสุนี ทองสุทธิ

  คนงาน(แม่บ้าน)

 • thumbnail

  น.ส.ธนกร แก้วมณี

  คนงาน (แม่บ้าน)

 • thumbnail

  นางศศินันท์ วรินทรา

  คนงาน (แม่บ้าน)

ลูกจ้างชั่วคราว (ยาม)

 • thumbnail

  นายขวัญเมือง พงศ์เอี่ยม

  ยามรักษาการณ์

 • thumbnail

  นายจิรศักดิ์ บริสุทธิ์

  ยามรักษาการณ์

 • thumbnail

  นายวีระภัทร์ ศิริชัยวัฒนกุล

  ยามรักษาการณ์

ลูกจ้างชั่วคราว

 • thumbnail

  นายกิตติ โคตรแสนลี

  งานอาคารสถานที่

 • thumbnail

  นายประณต หล้าวงค์

  งานอาคารสถานที่

 • thumbnail

  นายสุริยา เสนาวรรณา

  งานอาคารสถานที่

^