เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เกี่ยวกับฝ่ายบริหาร

รายนามผู้บริหารสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเลย
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
นายเจริญ
นายบุญเกื้อ
นายตระกูล
นายสุพจน์
นายประพงษ์
นายวิทยา
นายประมวล
นายพยุง
นายนิยม
นายอรุณ
นายนิยม
นายวิชาญ
นายประสิทธิ์
นายศุภดล
นายทรงเดช
นายสงัด
นายศุภกฤต
หัตถกรรม
พรหมรักษา
พลดาหาร
ศิริบูรณ์
กลางท่าไค่
ประสิทธิ์สา
ศรีนุกูล
บุษปฤกษ์
เอกทัตย์
มณีสงฆ์
เอกทัตย์
วานิช
ภูมิภักดิ์
ประสงค์สุข
หล้าพันธ์
ยศเฮือง
แกมนิรัตน์
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
อาจารย์ใหญ่
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ

2481 – 2485
2485 – 2487
2487 – 2496
2496 – 2504
2504 – 2510
2510 – 2515
2515 – 2522
2522 – 2526
2526 – 2530
2530 – 2534
2534 - 2439
2539 – 2549
2549 – 2551
2551 - 2555
2555 -  2560
2560 - 30 ก.ย. 2564

2564 - ปัจจุบัน

 

คณะกรรมการสถานศึกษา
(พฤษภาคม 2565)

ที่ ชื่อ -นามสกุล ตำแหน่ง หน้าที่
1 นายศุภกฤต แกมนิรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย ประธานกรรมการ
2 นายประจักษ์ เลขตะระโก รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการ
3 ว่าที่ ร.ต.สุนทรชัย ศรีโบราณ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน ฯ กรรมการ
4 นายกุล อักษรนู รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา ฯ กรรมการ
5 นายรณภูมิ มัฐผา ผู้แทนฝ่ายวิชาการ  กรรมการ
 6 นายปิยะ บรรพลา ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ  กรรมการ
 7

นายเชาวลิต

ราชแก้ว ผู้แทนฝ่ายแผนงาน ฯ  กรรมการ
 8 นางสุกัญญา มีด้วง ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร  กรรมการ
9 นายขวัญชัย เนตรแสงศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10 นางสาวรุ่งทิพย์พร เสน่หา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11 นายสุวัฒน์ พรมอินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
12 นายวรฤทธิ์ คำแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 13 นายณภัทรพงศ์ ชัชวาลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
 14 นายพงษ์ศักดิ์ บัวสงเคราะห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
15 นายสาคร ขาวกา ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
 16