เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เกี่ยวกับฝ่ายบริหาร

รายนามผู้บริหารสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเลย
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
นายเจริญ
นายบุญเกื้อ
นายตระกูล
นายสุพจน์
นายประพงษ์
นายวิทยา
นายประมวล
นายพยุง
นายนิยม
นายอรุณ
นายนิยม
นายวิชาญ
นายประสิทธิ์
นายศุภดล
นายทรงเดช
นายสงัด
นายศุภกฤต
หัตถกรรม
พรหมรักษา
พลดาหาร
ศิริบูรณ์
กลางท่าไค่
ประสิทธิ์สา
ศรีนุกูล
บุษปฤกษ์
เอกทัตย์
มณีสงฆ์
เอกทัตย์
วานิช
ภูมิภักดิ์
ประสงค์สุข
หล้าพันธ์
ยศเฮือง
แกมนิรัตน์
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
อาจารย์ใหญ่
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ

2481 – 2485
2485 – 2487
2487 – 2496
2496 – 2504
2504 – 2510
2510 – 2515
2515 – 2522
2522 – 2526
2526 – 2530
2530 – 2534
2534 - 2439
2539 – 2549
2549 – 2551
2551 - 2555
2555 -  2560
2560 - 30 ก.ย. 2564

2564 - ปัจจุบัน

 

คณะกรรมการสถานศึกษา
(6 กุมภาพันธ์ 2566)

ที่ ชื่อ -นามสกุล ตำแหน่ง หน้าที่
1 นายศุภกฤต แกมนิรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย ประธานกรรมการ
2 นายกุล อักษรู รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการ
3 นายพลสิทธิ์ เชื้อเหรียญทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯฝ่ายแผนฯ กรรมการ
4 นายสุรชัย หัสกรรจ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ฯ   กรรมการ
5 ว่าที่ ร.ต.ชัชวาลย์ ป้อมสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ  กรรมการ
 6 นายรณภูมิ มัฐผา ผู้แทนฝ่ายวิชาการ  กรรมการ
 7

นายวันชัย

บุตรดา ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ฯ  กรรมการ
 8 นายเชาวลิต ราชแก้ว ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  กรรมการ
9 นางสุกัญญา มีด้วง ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร กรรมการ
10 นายขวัญชัย เนตรแสงศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11 นายปิยะ บรรพลา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
12 นางสาวรุ่งทิพย์พร เสน่หา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 13 นายสุวัฒน์ พรอินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
 14 นายวรฤทธิ์ คำแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
15 นายณภัทรพงศ์ ชัชวาลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
 16 นายพงษ์ศักดิ์ บัวสงเคราะห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
 17 นายสาคร ขาวกา ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
 18 นายเกียรติศักดิ์ สุขทองสา ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
 19 นายยุทธนา นารายนะคามิน ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
 20 นายรักษ์พล มีด้วง ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
21 นายประจิตร์ เลขตะระโก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
22 นางสาววิลัยวรรณ์ ตระกูลวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
23 นายนรังสรรค์ ศรีน้อย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
24 นายพิชญะ พรมลา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
25 นางสาวมลฤดี คอนมะลา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
26 นางอุราภรณ์ เพียซ้าย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
27 นางลัดดา หอมสมบัติ  หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการวิทยาลัย

 ที่ ชื่อ - นามสกุล  ตำแหน่ง
1 นายประสิทธิ์    ภูมิภักดิ์   ประธานกรรมการ
2 นายเจริญ       สังข์หนุน   ผู้แทนครู
3 นายยุทธศิลป์   ปลื้มสุด   ผู้แทนผู้ปกครอง
4 นายพิพัฒน์      ลีปา ผู้แทนองค์กรชุมชน
5 นายธรรมนูญ    ภาคธูป   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 นายวีระ    โสดาตา   ผู้แทนศิษย์เก่า
7 พระราชวีราภรณ์   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
8 พระครูกิตติสารสุมณฑ์   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
9 นายบุญชู     ปราชญาวิริยะ  ผู้แทนสถานประกอบการ
10 นายธีรชัย    มยุรา  ผู้แทนสถานประกอบการ
11 นายสมศักดิ์    ขจรเฉลิมศักดิ์  ผู้แทนสถานประกอบการ
12 นายเกรียงศักดิ์    ตันกิจเจริญ  ผู้แทนสถานประกอบการ
13 นายวิฑูรย์    พัฒนชัยกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ
14 นายเติมศักดิ์    อัมพาผล  ผู้ทรงคุณวุฒิ
15 นายนิพัทธ์กรณ์    ด่านวิบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
16 นางลำไย     พระเดชพงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ
17 นายสมาน   ชัชวาลย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ
18 นายทรงเดช    หล้าพันธ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ และเลขานุการ
18 นายสงัด    ยศเฮือง  ผู้อำนวยการวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ

^