Video แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Youtube
Music
Youtube
งานแสดงกตเวที ยอดมณี ปูชนียบุคคล
Youtube
ตรวจสุขภาพ (3)
Youtube
ตรวจสุขภาพ (2)
Youtube
ตรวจสุขภาพ (1)
Youtube
อาหารกลางวัน โครงการส่งสัตว์ป่าคืนสวนา เพื่อป่าสมบูรณ์
Youtube
ออกบู๊ทงานดอกฝ้าย 2560
Youtube
โครงการย้อมผ้าดำ
Youtube
ไหว้ครู 2557
Youtube
Smile Dog ประกวดวงดนตรี วันทำพานไหว้ครู
Youtube
ทำพานไหว้ครู 2560
Youtube
ชักคะเย่อ สังสรรค์นักเรียนใหม่ (2)
Youtube
ชักคะเย่อ สังสรรค์นักเรียนใหม่ (1)
Youtube
video jass
Youtube
โครงการปลูกป่า เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง (1)
Youtube
โครงการปลูกป่า เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง (2) 10 พ.ค.60
Youtube
โครงการปลูกป่า เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง (3) 10 พ.ค.60
Youtube
ปฐมนิเทศ ปวส. 2560
Youtube
ปฐมนิเทศ ปวช.1 2560 (3)
Youtube
ปฐมนิเทศ ปวช.1 2560 (2)
^