แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

หัวหน้าแผนก

 • thumbnail

  นายสิทธิชัย ครุนันท์

  ครู ชำนาญการ (หัวหน้าแผนก)

วิทยาศาสตร์

 • thumbnail

  นางอรุณี สุจันศรี

  ครู ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวรุ่งทิพย์พร เสน่หา

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวกัลยาณี ศรพรหม

  ครู

ภาษาอังกฤษ

 • thumbnail

  นางนัยนา ราชแก้ว

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางปานจันทร์ ปัญญาสิม

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสิริวรรณ กริอุณะ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางเบญญาภา ศรีบุรินทร์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายสัญญา สีดารมย์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวทิวารัตน์ ปักคำวงษ์สังข์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวศศิธร อินกอง

  ครูชำนาญการ

ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางอุราภรณ์ เพียซ้าย

  ครูชำนาญการพิเศษ

คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นางพัฒนา อินทะยศ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายนรังสรรค์ ศรีน้อย

  ครู

 • thumbnail

  นางสุกัญญา มีด้วง

  ครูชำนาญการพิเศษ

สังคมศึกษา

 • thumbnail

  นางศิริพร ภูพาดแร่

  ครูชำนาญการ

พลานามัย

 • thumbnail

  นายคารม แก้วโภคิน

  ครูชำนาญการ

พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางวรรณิดา ผิลาออน

  พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวสุภาพร ทองสุข

  ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์

 • thumbnail

  นายฐานันดร ผิวนวล

  ครูอัตราจ้าง พลศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวธัญลักษณ์ อาจสุนทร

  ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา

^