เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐานวิชาชีพ

เทคโนโลยีพื้นฐานวิชาชีพ

 • thumbnail

  นายเกียรติศักดิ์ สุขทองสา

  ครู ชำนาญการ (หัวหน้าแผนก)

 • thumbnail

  นายสุพล บุตรปาน

  ครู ชำนาญการ

 • thumbnail

  นายวีรพันธ์ สอนเพ็ง

  ครู ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางปรารถนา สุขทองสา

  ครู ชำนาญการ

ครูจ้างสอนเทคโนโลยีพื้นฐานวิชาชีพ

 • thumbnail

  นายวิชาญ จรัสศรี

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางณุกานดา จันทะฟอง

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางเพชรรัตน์ วงษ์มีนา

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางบุศรา โกมาสถิตย์

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวกัญญาวี แก่วใจ

  ครูอัตราจ้าง

^