ฝ่ายบริหาร


 
 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.หญิงนันทิชา วงศ์สม

  เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

 • ผู้บริหาร

  • thumbnail

   นายศุภกฤต แกมนิรัตน์

   ผู้อำนวยการวิทยาลัย

  • thumbnail

   นายสุรชัย หัสกรรจ์

   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ

  • thumbnail

   นายกุล อักษรนู

   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

  • thumbnail

   นายพลสิทธิ์ เชื้อเหรียญทอง

   รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน ฯ

  • thumbnail

   ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ ป้อมสุวรรณ

   รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ

  ฝ่ายวิชาการ

  • thumbnail

   นายกุล อักษรนู

   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

  • thumbnail

   นายรณภูมิ มัฐผา

   หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

  • thumbnail

   นางสาวรุ่งทิพย์พร เสน่หา

   หัวหน้างานวัดผล

  • thumbnail

   นายพงษ์ศักดิ์ บัวสงเคราะห์

   หัวหน้างานวิทยบริการฯ

  • thumbnail

   นายวันชัย บุตรดา

   หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

  • thumbnail

   นายกัมปนาท ศรัทธาสุข

   หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

  • thumbnail

   นายประพันธ์ ยะคำป้อ

   หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีบัณฑิต

  • thumbnail

   นางสาวกัลยาณี ศรพรหม

   หัวหน้าสำนักงานอาชีวศึกษา จ.เลย

  • thumbnail

   นายเอกพันธ์ พันธะสุมา

   จนท.งานสื่อการเรียนการสอน+ห้องอินเตอร์เน็ต

  • thumbnail

   นางสาวศรัญญา โปรณะ

   จนท.งานวัดผล

  • thumbnail

   นางวริศรา บัวสงเคราะห์

   จนท.งานวิทยบริการฯ

  • thumbnail

   นางสาววันเพ็ญ ทองเพ็ชร

   จนท.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

  • thumbnail

   ว่าที่ ร.ต.หญิงนันทิชา วงศ์สม

   เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร

  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ฯ

  • thumbnail

   ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ ป้อมสุวรรณ

   รองผู้อำนวยการพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

  • thumbnail

   นายนรังสรรค์ ศรีน้อย

   หัวหน้างานกิจกรรมฯ

  • thumbnail

   นายอัศวิน สัตตาคม

   หัวหน้างานปกครอง

  • thumbnail

   นางพัฒนา อินทะยศ

   หัวหน้างานสวัสดิการฯ

  • thumbnail

   นางสาวเบญญาภา พิทักษ์ตุลยา

   หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ

  • thumbnail

   นางสิริวรรณ กริอุณะ

   หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

  • thumbnail

   นายผดุงเกียรติ สิงห์มนต์

   หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

  • thumbnail

   นางสาวสุภาวรรณ จันทนา

   เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ

  • thumbnail

   นางสาวสุพรรษา เกตุสิตร

   เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ

  • thumbnail

   นายพิชัย เพียซ้าย

   เจ้าหน้าที่งานปกครอง

  • thumbnail

   นางสาวทาริกา พรมพุทธา

   เจ้าหน้าที่แนะแนวอาชีพฯ

  • thumbnail

   นางสาวนพภัสสร อินทบุญศรี

   เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

  • thumbnail

   นางสาวอรทัย คำจันทร์ดี

   เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการฯ

  • thumbnail

   นางสาวศรัญญา โปรณะ

   เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ

  ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฯ

  • thumbnail

   นายสุรชัย หัสกรรจ์

   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

  • thumbnail

   นางลัดดา หอมสมบัติ

   หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

  • thumbnail

   นางสุกัญญา มีด้วง

   หัวหน้างานการเงิน

  • thumbnail

   นางสาวมลฤดี คอนมะลา

   หัวหน้างานบัญชี

  • thumbnail

   นายขวัญชัย เนตรแสงศรี

   หัวหน้างานพัสดุ

  • thumbnail

   นายพิชญะ พรมลา

   หัวหน้างานทะเบียน

  • thumbnail

   นางปานจันทร์ ปัญญาสิม

   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

  • thumbnail

   นายสุวัฒน์ พรอินทร์

   หัวหน้างานอาคารสถานที่

  • thumbnail

   นางอุราภรณ์ เพียซ้าย

   หัวหน้างานบุคลากร

  • thumbnail

   นายกัมปนาท ศรัทธาสุข

   หัวหน้างานศูนย์วิทยุ ฯ

  • thumbnail

   นางนันทพร จันทนา

   เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

  • thumbnail

   นางอรุณรัตน์ ตาทุม

   เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

  • thumbnail

   นางสาวพรทิพย์ นนทจันทร์

   เจ้าหน้าที่งานการเงิน

  • thumbnail

   นางคัทลียา ชัยพร

   เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

  • thumbnail

   นางสาวภิญญาพัชญ์ อ้วนศิริ

   เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

  • thumbnail

   นางธนภร ราชพัฒน์

   เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

  • thumbnail

   นางสาวสิริพร จันดาลุน

   จนท.งานการเงิน

  • thumbnail

   นางสาวสุกัลยา นามราชา

   จนท.งานพัสดุ

  • thumbnail

   นางสาวเพ็ญนภา พลเตมา

   จนท.ธุรการสํานักงานอาชีวศึกษา จังหวัดเลย

  • thumbnail

   นางสาววัชนี สุนทราวิรัตน์

   เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

  • thumbnail

   นางสาวธนิดา สาวิสัย

   เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

  • thumbnail

   นางสาวอริสา สารวงษ์

   เจ้าหน้าที่ธุรการสํานักงานอาชีวศึกษา จังหวัดเลย

  • thumbnail

   นางสาวบังอร นาตะโหนด

   จนท.งานการเงิน

  • thumbnail

   นางสาวธัญวรัตม์ ศรีนวลอ่อน

   เจ้าหน้าที่งานบัญชี

  • thumbnail

   นางสาวสวภัทร จันทร์สว่าง

   จนท.งานบริหารงานทั่วไป

  • thumbnail

   นายจงรัก พิลาสุตา

   เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

  • thumbnail

   นายพลสิทธิ์ เชื้อเหรียญทอง

   รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

  • thumbnail

   ว่าที่ ร.ต.ปริญญา ปัญญาศรี

   หัวหน้างานวิจัย

  • thumbnail

   นางสาวทิวารัตน์ ปักคำวงษ์สังข์

   หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า ฯ

  • thumbnail

   นายประทีป อินทจันทร์

   หัวหน้างานความร่วมมือ

  • thumbnail

   นายกรรัก พร้อมจะบก

   หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล

  • thumbnail

   นายเชาวลิต ราชแก้ว

   หัวหน้างานวางแผน ฯ

  • thumbnail

   นางนัยนา ราชแก้ว

   หัวหน้างานประกันคุณภาพ

  • thumbnail

   นางโชติกา มาศิริ

   เจ้าหน้าที่งานวางแผนฯ

  • thumbnail

   นางสาวรัตนาพรรณ์ ศรีวัดทานัง

   เจ้าหน้าที่งานวิจัย

  • thumbnail

   นางณปภัช คตธมาตย์

   เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

  • thumbnail

   นางสาวสุทธิดา กุ้งแก้ว

   เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ

  ^