กลุ่มส่งเสริมร่วมมือและจัดการอาชีวศึกษาทวิภาค

กลุ่มส่งเสริมร่วมมือและจัดการอาชีวศึกษาทวิภาค

 • thumbnail

  นายคนธ์พงษ์ ถิ่นมะนาวจิรกุล

  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมร่วมมือและจัดการอาชีวศึกษาทวิภาค

 • thumbnail

  นายพงษ์ธร สุวรรณโชติ

  เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมร่วมมือและจัดการอาชีวศึกษาทวิภาค

 • thumbnail

  นางสาวนิศากร จันทป

  เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมร่วมมือและจัดการอาชีวศึกษาทวิภาค

^