ฝ่ายบริหาร


 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  นายพลสิทธิ์ เชื้อเหรียญทอง

  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  นายสุรชัย จันทนา

  หัวหน้างานวิจัย

 • thumbnail

  นางสาวทิวารัตน์ ปักคำวงษ์สังข์

  หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า ฯ

 • thumbnail

  นายวิโรจน์ พิมคีรี

  หัวหน้างานความร่วมมือ

 • thumbnail

  นางบังอร เลขตะระโก

  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล

 • thumbnail

  นายเชาวลิต ราชแก้ว

  หัวหน้างานวางแผน ฯ

 • thumbnail

  นางนัยนา ราชแก้ว

  หัวหน้างานประกันคุณภาพ

 • thumbnail

  นางโชติกา มาศิริ

  เจ้าหน้าที่งานวางแผนฯ

 • thumbnail

  นางสาวรัตนาพรรณ์ ศรีวัดทานัง

  เจ้าหน้าที่งานวิจัย

 • thumbnail

  นางณปภัช คตธมาตย์

  เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

 • thumbnail

  นางสาวสุทธิดา กุ้งแก้ว

  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ

^