ฝ่ายบริหาร


 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฯ

 • thumbnail

  นายสุรชัย หัสกรรจ์

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นางลัดดา หอมสมบัติ

  หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสุกัญญา มีด้วง

  หัวหน้างานการเงิน

 • thumbnail

  นางสาวมลฤดี คอนมะลา

  หัวหน้างานบัญชี

 • thumbnail

  นายขวัญชัย เนตรแสงศรี

  หัวหน้างานพัสดุ

 • thumbnail

  นายพิชญะ พรมลา

  หัวหน้างานทะเบียน

 • thumbnail

  นางปานจันทร์ ปัญญาสิม

  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 • thumbnail

  นายสุวัฒน์ พรอินทร์

  หัวหน้างานอาคารสถานที่

 • thumbnail

  นางอุราภรณ์ เพียซ้าย

  หัวหน้างานบุคลากร

 • thumbnail

  นายกัมปนาท ศรัทธาสุข

  หัวหน้างานศูนย์วิทยุ ฯ

 • thumbnail

  นางนันทพร จันทนา

  เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางอรุณรัตน์ ตาทุม

  เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

 • thumbnail

  นางสาวพรทิพย์ นนทจันทร์

  เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 • thumbnail

  นางคัทลียา ชัยพร

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวภิญญาพัชญ์ อ้วนศิริ

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 • thumbnail

  นางธนภร ราชพัฒน์

  เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

 • thumbnail

  นางสาวสิริพร จันดาลุน

  จนท.งานการเงิน

 • thumbnail

  นางสาวสุกัลยา นามราชา

  จนท.งานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวเพ็ญนภา พลเตมา

  จนท.ธุรการสํานักงานอาชีวศึกษา จังหวัดเลย

 • thumbnail

  นางสาววัชนี สุนทราวิรัตน์

  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

 • thumbnail

  นางสาวธนิดา สาวิสัย

  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

 • thumbnail

  นางสาวอริสา สารวงษ์

  เจ้าหน้าที่ธุรการสํานักงานอาชีวศึกษา จังหวัดเลย

 • thumbnail

  นางสาวบังอร นาตะโหนด

  จนท.งานการเงิน

 • thumbnail

  นางสาวธัญวรัตม์ ศรีนวลอ่อน

  เจ้าหน้าที่งานบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวสวภัทร จันทร์สว่าง

  จนท.งานบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายจงรัก พิลาสุตา

  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

^