ประกาศ...ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ฯ ปีการศึกษา 2566

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนตามโครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของสายอาชีพอาชีวศึกษา
ระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา 2566 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคา

เอกสารประกาศประกวดราคาซื้อ ฯ

คุณลักษณะเฉพาะ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^