รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายกองศรี ผากงคำ

กลุ่มบุคลากรลูกจ้างประจำ

ตำแหน่งหัวหน้าหมวดงานอาคารสถานที่

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์093-5697368

อีเมล์

^