เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ฝ่ายบริหาร


 

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสงัด ยศเฮือง

  ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 • thumbnail

  นายกุล อักษรนู

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ

 • thumbnail

  นายประจักษ์ เลขตะระโก

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  ว่าที่ร.ต.สุนทรชัย โบราณ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ

 • thumbnail

  นายจิรายุทธ แก้วอาสา

  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน ฯ

ฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นายประจักษ์ เลขตะระโก

  รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นายสมหวัง มิควาฬ

  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

 • thumbnail

  นายสาคร ขาวกา

  หัวหน้างานวัดผล

 • thumbnail

  นายบุญฤทธิ์ ผงบุญตา

  หัวหน้างานวิทยบริการฯ

 • thumbnail

  นายประพันธ์ ยะคำป้อ

  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 • thumbnail

  นายกรกต ศรีสันต์

  หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

 • thumbnail

  นายระวี พรมเรียน

  หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีบัณฑิต

 • thumbnail

  นายรณภูมิ มัฐผา

  หัวหน้าสำนักงานอาชีวศึกษา จ.เลย

 • thumbnail

  นายเอกพันธ์ พันธะสุมา

  เจ้าหน้าที่ห้องอินเตอร์เน็ต

 • thumbnail

  นางสาวเพ็ญนภา พลเตมา

  เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ

 • thumbnail

  นางสาวคีตภัทร หามณี

  เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ

 • thumbnail

  นางสาวอริสา สารวงษ์

  เจ้าหน้าที่งานวัดผล

 • thumbnail

  นางวริศรา บัวสงเคราะห์

  เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการฯ

 • thumbnail

  นางสาววันเพ็ญ ทองเพ็ชร

  เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 • thumbnail

  นางสาวรจิตตรา ต้นพนม

  เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ฯ

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต. สุนทรชัย ศรีโบราณ

  รองผู้อำนวยการพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 • thumbnail

  นายรักษ์พล มีด้วง

  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 • thumbnail

  นายอัศวิน สัตตาคม

  หัวหน้างานปกครอง

 • thumbnail

  นางพัฒนา อินทะยศ

  หัวหน้างานสวัสดิการ ฯ

 • thumbnail

  นายสมหมาย นรนิติไธสง

  หัวหน้างานแนะแนวฯ

 • thumbnail

  นายแคล้ว ทองแย้ม

  หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

 • thumbnail

  นายพลสิทธิ์ เชื้อเหรียญทอง

  หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

 • thumbnail

  นางสาวสุภาวรรณ จันทนา

  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 • thumbnail

  นางทาริกา ฉันทะพจน์

  เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

 • thumbnail

  นายพิชัย เพียซ้าย

  เจ้าหน้าที่งานปกครอง

 • thumbnail

  นางสาวนพภัสสร อินทบุญศรี

  เจ้าหน้าที่แนะแนวอาชีพฯ

 • thumbnail

  นางธนภร ราชพัฒน์

  เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ

 • thumbnail

  นางสาวอรทัย คำจันทร์ดี

  เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ ฯ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฯ

 • thumbnail

  นายกุล อักษรนู

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นางลัดดา หอมสมบัติ

  หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายประเสริฐ รัตนธรรมธาดา

  หัวหน้างานการเงิน

 • thumbnail

  นางสาวมลฤดี คอนมะลา

  หัวหน้างานบัญชี

 • thumbnail

  นายขวัญชัย เนตรแสงศรี

  หัวหน้างานพัสดุ

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.ปริญญา ปัญญาศรี

  หัวหน้างานทะเบียน

 • thumbnail

  นางปานจันทร์ ปัญญาสิม

  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 • thumbnail

  นายอดิศักดิ์ ศรีแสงรัตน์

  หัวหน้างานอาคารสถานที่

 • thumbnail

  นางอุราภรณ์ เพียซ้าย

  หัวหน้างานบุคลากร

 • thumbnail

  นายกัมปนาท ศรัทธาสุข

  หัวหน้างานศูนย์วิทยุเพื่อการศึกษา

 • thumbnail

  นางนันทพร จันทนา

  เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางอรุณรัตน์ ตาทุม

  เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

 • thumbnail

  นางสาวพรทิตย์ นนทจันทร์

  เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 • thumbnail

  นางคัทลียา ชัยพร

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวภิญญาพัชญ์ อ้วนศิริ

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 • thumbnail

  น.ส.วัชนี สุนทราวิรัตน์

  เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

 • thumbnail

  นางสาวสิริพร จันดาลุน

  เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 • thumbnail

  นางสาวสุกัลยา นามราชา

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 • thumbnail

  นายทนงสิน อินทะ

  เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายจงรัก พิลาสุตา

  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

 • thumbnail

  นางสาวธนิดา สาวิสัย

  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

 • thumbnail

  นางสาวพรพิมล ชัชวาลย์

  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

 • thumbnail

  นางสาวสุพรรษา เกตุสิตร

  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

 • thumbnail

  นางสาวบังอร นาตะโหนด

  เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 • thumbnail

  นางสาวชุติมา เหลาสุพะ

  เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  นายจิรายุทธ แก้วอาสา

  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  นายสุวัฒน์ พรอินทร์

  หัวหน้างานวิจัย

 • thumbnail

  นายสมยศ ประถานัง

  หัวหน้างานผลผลิตและการค้า

 • thumbnail

  นายวิโรจน์ วังคีรี

  หัวหน้างานความร่วมมือ

 • thumbnail

  นางบังอร เลขตะระโก

  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 • thumbnail

  นายเชาวลิต ราชแก้ว

  หัวหน้างานวางแผน ฯ

 • thumbnail

  นายสุริยันต์ นันตะรีสี

  หัวหน้างานประกันคุณภาพ

 • thumbnail

  นางโชติกา มาศิริ

  เจ้าหน้าที่งานวางแผน ฯ

 • thumbnail

  นางสาวรัตนาพรรณ์ ศรีวัดทานัง

  เจ้าหน้าที่งานวิจัย

 • thumbnail

  นางณปภัช คตธมาตย์

  เจ้าหน้าที่งานผลผลิตและการค้า

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต. หญิงนันทิชา วงศ์สม

  เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

 • thumbnail

  นางสาวดารุณี พันธะไชย

  เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 • thumbnail

  นางสาวสุทธิดา กุ้งแก้ว

  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ

^