เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

60-อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและทบทวนแผนงาน ฯ

^