เอกสารเนื้อหารายวิชา
     เอกสารงานวิจัย
    ภาคผนวก
    บทความวิชาการและอื่นๆ
 

   
 
 
 
   
ก หน่วยที่ 1 ::
ก หน่วยที่ 9 ::
    เนื้อหา :: ใบงาน :: PPT     เนื้อหา :: ใบงาน
ก หน่วยที่ 2 :: ก หน่วยที่ 10 ::
    เนื้อหา :: ใบงาน :: PPT     เนื้อหา :: ใบงาน
ก หน่วยที่ 3 :: ก หน่วยที่ 11 ::
    เนื้อหา :: ใบงาน 1 :: ใบงาน 2     เนื้อหา :: ใบงาน
ก หน่วยที่ 4 :: ก หน่วยที่ 12 ::
    เนื้อหา :: ใบงาน :: PPT     เนื้อหา :: ใบงาน
ก หน่วยที่ 5 :: ก หน่วยที่ 13 ::
    เนื้อหา :: ใบงาน :: PPT     เนื้อหา :: ใบงาน
ก หน่วยที่ 6 :: ก หน่วยที่ 14 ::
    เนื้อหา :: ใบงาน     เนื้อหา :: ใบงาน
ก หน่วยที่ 7 :: ก หน่วยที่ 15 ::
    เนื้อหา :: ใบงาน     เนื้อหา
ก หน่วยที่ 8 :: ก หน่วยที่ 16 ::
    เนื้อหา :: ใบงาน     เนื้อหา :: ใบงาน
 
 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
วิทยาลัยเทคนิคเลย