...
วิทยาลัยเทคนิคเลย 272 ถนนเจริญรัฐ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 | สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา