บทคัดย่อการสร้างเอกสารประกอบการสอนวิชาวัดละเอียด
รหัสวิชา 2102-2004 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :: Click
   
  หลักสูตรรายวิชา วัดรายละเอียด :: Click
   
  แผนการจัดการเรียนรู้วิชา วัดรายละเอียด :: Click
   
   
    
 
 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
วิทยาลัยเทคนิคเลย