คู่มือครู :: Click ขั้นตอนการปฎิบัติงาน ใบงานที่ 1 Click
       
โครงการสอน :: Click ขั้นตอนการปฎิบัติงาน ใบงานที่ 2 Click
   
เอกสารประกอบการสอน :: Click ขั้นตอนการปฎิบัติงาน ใบงานที่ 3 Click
   
บัตรความรู้ :: Click
ขั้นตอนการปฎิบัติงาน ใบงานที่ 4 Click
    
บัตรแบบฝึกหัด :: Click ขั้นตอนการปฎิบัติงาน ใบงานที่ 5 Click
   
บัตรมอบงาน :: Click แบบประเมินผลบัตรใบงานที่ 3 Click
    
บทคัดย่อ งานเครื่องมือกลเบื้องต้น :: Click แบบประเมินผลบัตรใบงานที่ 4 Click
   
สื่อประกอบการสอน 2 :: Click แบบประเมินผลบัตรใบงานที่ 5 Click
   
  แบบประเมินผลบัตรใบงานที่ 6 Click
 
 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
วิทยาลัยเทคนิคเลย