เอกสารเนื้อหารายวิชา
     เอกสารงานวิจัย
    ภาคผนวก
    บทความวิชาการและอื่นๆ
 

   
 
 
 
   
ก เอกสารชุดที่ 1 ::  ปก
     Unit-1-How-To-Use-The-Dictionary1
ก เอกสารชุดที่ 2 :: คำนำ  สารบัญ  ก เอกสารชุดที่ 5 :: 
     Unit-2-How-To-Read-The-Brochure1
ก เอกสารชุดที่ 3 ::  ลักษณะรายวิชา   
   
   
 
 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
วิทยาลัยเทคนิคเลย