เอกสารเนื้อหารายวิชา
     เอกสารงานวิจัย
    ภาคผนวก
    บทความวิชาการและอื่นๆ
 

   
 
 
 
Unit-1- Where are you from?
ก ปก
     
ก คำชี้แจงและสมรรถนะ ก Postest
   
ก Pretest ก แบบสังเกตุพฤติกรรม
   
ก บทเรียน e-Learning ก เฉลยแบบทดสอบ
   
ก บรรณานุกรม ก
 
 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
วิทยาลัยเทคนิคเลย