ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเลย

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้อนุมัติโครง การศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการและดำเนินการทำธุรกิจใน สถานศึกษา ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา แบบครบ วงจร วิทยาลัยเทคนิคเลยได้มีการดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน
2 โครงการ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา หมายถึง หน่วยงานที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งขึ้นในทุก ๆ สถานศึกษาในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถนาความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริม ประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน