หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตร

    โครงสร้างหลักสูตร

    การจัดการศึกษาในวิทยาลัย
จุดประสงค์หลักสูตร
    สาขาวิชาเครื่องกล (ปวช.)
    สาขาวิชาเครื่องกล (ปวส.)
    สาขาวิชาเครื่องมือกลและ        ซ่อมบำรุง (ปวช.)
    สาขาวิชาเครื่องกล (ปวส.)
    สาขาวิชาโลหะการ (ปวช.)
    สาขาวิชาเทคนิคโลหะ (ปวส.)
    สาขาวิชาไฟฟ้าและ        อิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.)
    สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง (ปวส.)
    สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.)
    สาขาวิชาเทคโนโลยีโทร        คมนาคม (ปวส.)
    สาขาวิชาเทคโนโลยี              คอมพิวเตอร์ (ปวส.)
    สาขาวิชาการก่อสร้าง (ปวช.)
    สาขาวิชาการก่อสร้าง (ปวส.)
    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ        (ปวส.)
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลจังหวัดเลย

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลย้อนหลังปี 2550

 

จำนวนหน่วยกิตการจัดการแผนการเรียนของวิทยาลัยเทคนิคเลย

ตามโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 
 
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 
 
แหล่งอ้างอิง.... ข้อมูลจากงานหลักสูตร          
ขึ้นด้านบน

 

 

          ปัจจุบันสถานศึกษาเปิดทำการสอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมใน 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง( ปวส.) โดยเปิดการเรียนการสอนในหลายระบบเพื่อสนอง นโนบายในการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดสอนในระบบเรียนที่หลากหลายดังนี้

           ระบบปกติ

เรียนในชั้นเรียนเปิดรอบเช้า รอบบ่าย

           ระบบทวิภาคี

เป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการโดยจัดให้ นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในสถานศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ

           ระบบเทียบโอน

สถานศึกษาได้มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบอาชีพทั้งระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส.

          ประเภทวิชาที่เปิดทำการสอนในระดับ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ( ปวช.) ประกอบด้วยแผนกวิชา ทั้งหมด 6 แผนก และสาขาต่าง ๆ ดังนี้ คือ
1.
แผนกวิชาช่างยนต์
- สาขาเครื่องกล (ระบบปกติ และ ระบบทวิภาคี)
2.
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
- สาขาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ระบบปกติ)
3.
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
- สาขาโลหะการ (ระบบปกติ)
4.
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
- สาขางานไฟฟ้า (ระบบปกติ และ ระบบทวิภาคี)
5.
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบปกติ)
- สาขางานโทรคมนาคม (ระบบปกติ)
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ระบบปกติ และ ระบบทวิภาคี)
6.
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
- สาขางานก่อสร้าง (ระบบปกติ)
- สาขางานโยธา (ระบบปกติ)
- สาขางานสถาปัตยกรรม (ระบบปกติ)
 
           ประเภทวิชาที่เปิดทำการสอนในระดับ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ประกอบด้วยแผนกวิชา ทั้งหมด 7 แผนก และสาขาต่าง ๆ ดังนี้ คือ
1.
แผนกวิชาช่างยนต์
- สาขาเทคนิคยานยนต์ (พื้นความรู้ ปวช. ระบบปกติ และ ระบบทวิภาคี)
- สาขาเทคนิคยานยนต์ (พื้นความรู้ ม.6 ระบบปกติ)
2.
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
- สาขาเทคนิคการผลิต (พื้นความรู้ปวช. และ ม.6 ระบบปกติ)
3.
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
- สาขาเทคนิคโลหะ (พื้นความรู้ปวช. และ ม.6 ระบบปกติ)
4.
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
- สาขาเครื่องกลไฟฟ้า (พื้นความรู้ปวช. และ ม.6 ระบบปกติ)
- สาขาติดตั้งไฟฟ้า (พื้นความรู้ปวช. และ ม.6 ระบบปกติ)
5.
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ (พื้นความรู้ปวช. และ ม.6 ระบบปกติ)
- สาขางานโทรคมนาคม (พื้นความรู้ปวช. ระบบปกติ)
6.
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
 
- สาขาวิชาโยธา (พื้นความรู้ปวช. ระบบปกติ)
 
- สาขาวิชาการก่อสร้าง (พื้นความรู้ ม.6 ระบบปกติ)
7.
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (พื้นความรู้ปวช. และ ม. 6 ระบบปกติ)
ขึ้นด้านบน

 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ( ปรับปรุง พ. ศ. 2546)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล
 
จุดประสงค์
          1. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา สังคม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษาพลานามัยนำมาใช้ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้า
          2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการในงานอาชีพสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพเครื่องกล ให้ทันต่อเทคโนโลยีและมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ
          3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานอุตสาหกรรมการอ่านแบบ เขียนแบบ การเลือกใช้วัสดุ งานปรับและใช้เครื่องมือกล
          4. เพื่อให้สามารถบริการเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลังรถยนต์ เครื่องล่างรถยนต์ และไฟฟ้ารถยนต์
          5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน ในสาขางานยานยนต์ หรือสาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม หรือสาขางานเครื่องกลเรือ หรือสาขางานเครื่องกลเกษตร
          6. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเครื่องกลในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระ ใช้ความรู้ และทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
          7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
 

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล
 
         ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริม หลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้
       
1. หมวดวิชาสามัญ
ไม่น้อยกว่า

28

หน่วยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
18
หน่วยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
10
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
66
หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
25
หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
12
หน่วยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน
25
หน่วยกิต
2.4 โครงการ
4
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
10
หน่วยกิต
4. ฝึกงาน
ไม่น้อยกว่า
1
ภาคเรียน
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
200
ชั่วโมง
รวม
ไม่น้อยกว่า
104
หน่วยกิต
ขึ้นด้านบน

 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาเครื่องกล

 
จุดประสงค์
          ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สามารถปฏิบัติงานระดับช่างเทคนิค ผู้ควบคุมงาน และผู้ช่วยวิศวกรมีความรู้ ความสามารถ เจตคติและประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
           1. เพื่อให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับ ภาษา สังคม มนุษย์ศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นำไปประยุกต์พัฒนาตนเองและวิชาชีพเครื่องกลให้เกิดความเจริญก้าวหน้า
           2. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในหลักการและกระบวนการทำงานพื้นฐานของช่างเทคนิคที่เกี่ยวกับการบริหารจักการและการวางแผนในงานอุตหกรรม และสามารถติดตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนำมาพัฒนางานอาชีพเคื่องกลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
           3. เพื่อให้มีความคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานเทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกลเรือ เทคนิคเครื่องกลเกษตรเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย์
           4. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม มีคุณธรรมจริยธรรมและกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ
           5. เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือสร้างสรรค์หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขา วิชาเครื่องกล
 
 

โครงสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล
 

           ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภท วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล ต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริม หลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้ (โครงสร้างนี้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช .) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างยนต์ )

       
1. หมวดวิชาสามัญ
ไม่น้อยกว่า

24

หน่วยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
13
หน่วยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
11
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
63
หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
15
หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
26
หน่วยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน
ไม่น้อยกว่า
18
หน่วยกิต
2.4 โครงการ
4
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
4. ฝึกงาน
ไม่น้อยกว่า
1
ภาคเรียน
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
120
ชั่วโมง
รวม
ไม่น้อยกว่า
93
หน่วยกิต
 
ขึ้นด้านบน

 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ( ปรับปรุง พ. ศ. 2546)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 

จุดประสงค์

          
          1. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา สังคม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษาพลานามัย นำมาใช้ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้า
          2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการในงานอาชีพสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพเครื่องกลและซ่อมบำรุง ให้ทันต่อเทคโนโลยีและมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ
          3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการ และกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานอุตสาหกรรม การอ่านและเขียนแบบเทคนิค การเลือกใช้วัสดุ งานปรับและใช้เครื่องมือกล งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
          4. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการในการอ่านแบบ เขียนแบบเครื่องกล ควบคุมการทำงานเครื่องมือกลทั่วไป เครื่องมือกลอัตโนมัติในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์จับยึด การใช้เครื่องมือวัดละเอียดและการตรวจสอบงานเครื่องมือกล
          
 

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

 

          ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้

สาขางานเครื่องมือกล เรียนรวมไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาสามัญ
ไม่น้อยกว่า

28

หน่วยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
18
หน่วยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
10
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
66
หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
25
หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
18
หน่วยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน
19
หน่วยกิต
2.4 โครงการ
4
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
10
หน่วยกิต
4. ฝึกงาน
ไม่น้อยกว่า
1
ภาคเรียน
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
200
ชั่วโมง
รวม
ไม่น้อยกว่า
104
หน่วยกิต
ขึ้นด้านบน

 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล

          

จุดประสงค์

          ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สามารถปฏิบัติงานระดับช่างเทคนิค ผู้ควบคุมงาน และผู้ช่วยวิศวกรมีความรู้ ความสามารถ เจตคติและประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
          1. เพื่อให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับ ภาษา สังคม มนุษย์ศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นำไปประยุกต์พัฒนาตนเองและวิชาชีพเครื่องกลให้เกิดความเจริญก้าวหน้า
          2. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในหลักการและกระบวนการทำงานพื้นฐานของช่างเทคนิคที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถติดตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนำมาพัฒนางานอาชีพเครื่องกลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
          3. เพื่อให้มีความคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานเทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกลเรือ เทคนิคเครื่องกลเกษตรเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย์

          4. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม และกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ

          5. เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือสร้างสรรค์หรือประกอบ อาชีพอิสระในสาขาวิชาเครื่องกล

 

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

          ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภท วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรม เสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้ ( โครงสร้างนี้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช .) หรือเทียบเท่าใน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงหรือ ช่างกลโรงงาน)

1. หมวดวิชาสามัญ
ไม่น้อยกว่า

24

หน่วยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
13
หน่วยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
11
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
60
หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
14
หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
22
หน่วยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน
20
หน่วยกิต
2.4 โครงการ
4
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
4. ฝึกงาน
ไม่น้อยกว่า
1
ภาคเรียน
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
 
120
ชั่วโมง
รวม
ไม่น้อยกว่า
90
หน่วยกิต
ขึ้นด้านบน

 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ( ปรับปรุง พ. ศ. 2546)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโลหะการ
          
จุดประสงค์

          1. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา สังคม วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ สุขศึกษา พลานามัย นำมาใช้ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพโลหะการให้มีความเจริญก้าวหน้า

          2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการในงานอาชีพสัมพันธ์ การประกอบธุรกิจ คอมพิวเตอร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการเพิ่มผลผลิต
          3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานอุตสาหกรรม การอ่านแบบและเขียนแบบเทคนิค การเลือกใช้วัสดุ งานปรับ งานเครื่องมือกล งานเครื่องยนต์เบื้องต้น งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
          4. เพื่อให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพช่างเชื่อมโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพและปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม
          5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นได้โดยผ่านเกณฑ์ทดสอบตามมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนด สามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ ใช้ความรู้และทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับ สูงขึ้นได้
          6. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
 

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโลหะการ
          ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโลหะการ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ
ไม่น้อยกว่า

28

หน่วยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
18
หน่วยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
10
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
66
หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
25
หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
15
หน่วยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน
22
หน่วยกิต
2.4 โครงการ
4
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
10
หน่วยกิต
4. ฝึกงาน
ไม่น้อยกว่า
1
ภาคเรียน
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
200
ชั่วโมง
รวม
ไม่น้อยกว่า
90
หน่วยกิต
 
ขึ้นด้านบน

 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

          

จุดประสงค์

          ผู้ที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโลหะการ สามารถปฏิบัติงานระดับช่างเทคนิค ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยวิศวกรหรือประกอบอาชีพส่วนตัว มีความรู้ ความสามารถ เจตคติและประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

          1. เพื่อให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา สังคม มนุษย์ศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์นําไปใช้ในการค้นคว้า พัฒนาตนเองและวิชาชีพเทคนิคโลหะให้เกิดความเจริญก้าวหน้า

          2. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในหลักการ และกระบวนการทํางานพื้นฐานของช่างเทคนิคที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถติดตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนํามาพัฒนางานอาชีพเทคนิคโลหะ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

          3. เพื่อให้มีความคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์ และนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานเทคนิคโลหะ

          4. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรมและกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ

          5. เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือสร้างสรรค์หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขา วิชาเทคนิคโลหะ

 

โครงสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

          ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิค โลหะ ต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจ กรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อ ไปนี้ (โครงสร้างนี้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช .) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโลหะการ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ )

 
1. หมวดวิชาสามัญ
ไม่น้อยกว่า

24

หน่วยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
13
หน่วยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
11
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
58
หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
15
หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
23
หน่วยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน
ไม่น้อยกว่า
16
หน่วยกิต
2.4 โครงการ
4
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
4. ฝึกงาน
ไม่น้อยกว่า
1
ภาคเรียน
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
120
ชั่วโมง
รวม
ไม่น้อยกว่า
88
หน่วยกิต
ขึ้นด้านบน

 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ( ปรับปรุง พ. ศ. 2546)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

จุดประสงค์

          1. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา สังคม วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ สุขศึกษา พลานามัยนำมาใช้ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้า

          2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการในงานอาชีพสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันต่อเทคโนโลยีและมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ

          3. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการและกระบวนการทำงาน ในกลุ่มงานพื้นฐานอุตสาหกรรมการเขียนแบบเทคนิค การเลือกใช้วัสดุ งานปรับและใช้เครื่องมือกล
          4. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม

สาขางานไฟฟ้ากำลัง

          5. เพื่อให้สามารถอ่านแบบ ประมาณการวัสดุในงานติดตั้ง ควบคุมไฟฟ้า ตรวจซ่อมประกอบทดลองวงจรไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์

          6. เพื่อให้สามารถตรวจสอบหาข้อบกพร่อง แก้ไข และซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ อุป กรณ์ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า นิวแมติกส์ไฮดรอลิกส์ พีแอลซี

          7. เพื่อให้สามารถติดตั้ง บำรุงรักษา และซ่อมเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

          8. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระ ใช้ความรู้และทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

          5. เพื่อให้สามารถเขียนแบบอ่านแบบ ประมาณการวัสดุ งานสร้างเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ การประกอบทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์
          6. เพื่อให้สามารถตรวจสอบ หาข้อบกพร่อง ซ่อม บำรุงรักษา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องมือวัดทดสอบทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ระบบเสียง ระบบภาพ คอมพิวเตอร์ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
          7. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระ ใช้ความรู้และทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
สาขางานโทรคมนาคม สาขางานโทรคมนาคม

          5. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานทางด้านงานโทรคมนาคมทั่วไปงานบริการระบบสื่อสารวิทยุ และงานบริการระบบโทรศัพท์

          6. เพื่อให้มีความสามารถปฏิบัติงานด้านโทรคมนาคมในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระ ใช้ความรู้และทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้

สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
          5. เพื่อให้สามารถเขียนแบบอ่านแบบ ประมาณการวัสดุ งานซ่อมและบริการเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์
          6. เพื่อให้สามารถตรวจสอบ หาข้อบกพร่อง ซ่อม บำรุงรักษารักษา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ประกอบใน ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยเครื่องมือวัดทดสอบทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟร์แวร์และฮาร์ดแวร์
          7. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพ อิสระ ใช้ความรู้และทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
 

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
          ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

สาขางานไฟฟ้ากำลัง รวมไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้

1. หมวดวิชาสามัญ
ไม่น้อยกว่า
28
หน่วยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
18
หน่วยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
10
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
69
หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
25
หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
25
หน่วยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน
15
หน่วยกิต
2.4 โครงการ
4
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
10
หน่วยกิต
4. ฝึกงาน
ไม่น้อยกว่า
1
ภาคเรียน
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
200
ชั่วโมง
รวม
ไม่น้อยกว่า
107
หน่วยกิต
         

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ รวมไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้

1. หมวดวิชาสามัญ
ไม่น้อยกว่า
28
หน่วยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
18
หน่วยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
10
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
69
หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
25
หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
26
หน่วยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน
14
หน่วยกิต
2.4 โครงการ
4
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
10
หน่วยกิต
4. ฝึกงาน
ไม่น้อยกว่า
1
ภาคเรียน
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
200
ชั่วโมง
รวม
ไม่น้อยกว่า
107
หน่วยกิต
         

สาขางานโทรคมนาคม รวมไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้

1. หมวดวิชาสามัญ
ไม่น้อยกว่า
28
หน่วยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
18
หน่วยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
10
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
69
หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
25
หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
26
หน่วยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน
14
หน่วยกิต
2.4 โครงการ
4
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
10
หน่วยกิต
4. ฝึกงาน
ไม่น้อยกว่า
1
ภาคเรียน
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
200
ชั่วโมง
รวม
ไม่น้อยกว่า
107
หน่วยกิต
         
          สำหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีให้สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ วิเคราะห์ จุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา กำหนดแผนการฝึกและการประเมินผล โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
 
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ รวมไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ
ไม่น้อยกว่า
28
หน่วยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
18
หน่วยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
10
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
69
หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
25
หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
26
หน่วยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน
14
หน่วยกิต
2.4 โครงการ
4
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
10
หน่วยกิต
4. ฝึกงาน
ไม่น้อยกว่า
1
ภาคเรียน
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
200
ชั่วโมง
รวม
ไม่น้อยกว่า
107
หน่วยกิต
         
ขึ้นด้านบน

 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

          

จุดประสงค์

          ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังสามารถปฏิบัติงานระดับช่างเทคนิค ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยวิศวกรหรือประกอบอาชีพส่วนตัวมีความรู้ ความสามารถ เจตคติและประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

          1. เพื่อให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา สังคม มนุษย์ศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์นำไปใช้ในการค้นคว้า พัฒนาตนเองและวิชาชีพช่างไฟฟ้าให้เกิดความเจริญก้าวหน้า

          2. เพื่อให้มีความรู้และทักษะ ในหลักการและกระบวนการทำงานพื้นฐานของช่างเทคนิค ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถติดตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนำมาพัฒนางานอาชีพช่างไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

          3. เพื่อให้มีความคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานไฟฟ้ากำลัง

          4. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม มีคุณธรรมจริยธรรมและกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ

          5. เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือสร้างสรรค์หรือประกอบอาชีพอิสระในสา ขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

โครงสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

 

          ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้ ( โครงสร้างนี้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช .) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง )

       
1. หมวดวิชาสามัญ
ไม่น้อยกว่า
28
หน่วยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
13
หน่วยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
11
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
65
หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
13
หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
30
หน่วยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน
ไม่น้อยกว่า
18
หน่วยกิต
2.4 โครงการ
4
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
4. ฝึกงาน
ไม่น้อยกว่า
1
ภาคเรียน
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
120
ชั่วโมง
รวม
ไม่น้อยกว่า
95
หน่วยกิต
         
ขึ้นด้านบน

 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

          

จุดประสงค์

          ผู้ที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถปฏิบัติงานระดับช่างเทคนิค ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยวิศวกรหรือประกอบอาชีพส่วนตัว มีความรู้ ความ สามารถ เจตคติและประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

          1. เพื่อให้มีความรู้ และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับ ภาษา สังคม มนุษยศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นําไปใช้ในการค้นคว้า พัฒนาตนเองและวิชาชีพ อิเล็กทรอนิกส์ ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า

          2. เพื่อให้มีความรู้ และทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐาน ของช่างเทคนิคที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถติดตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนํามาพัฒนางานอาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีประสิทธิ- ภาพและประสิทธิผล

          3. เพื่อให้มีความคิดวิเคราะห์ แก็ปัญหา สร้างสรรค์ และนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานอิเล็กทรอนิกส์

          4. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ

          5. เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือสร้างสรรค์หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขา วิชาอิเล็กทรอนิกส์

โครงสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์

          ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็ก ทรอนิกส์ ต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆและเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว้า 92 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อ ไปนี้ ( โครงสร้างนี้สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช .) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์)

 
1. หมวดวิชาสามัญ
ไม่น้อยกว่า
24
หน่วยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
13
หน่วยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
11
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
62
หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
15
หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
28
หน่วยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน
ไม่น้อยกว่า
15
หน่วยกิต
2.4 โครงการ
4
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
4. ฝึกงาน
ไม่น้อยกว่า
1
ภาคเรียน
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
120
ชั่วโมง
รวม
ไม่น้อยกว่า
92
หน่วยกิต
         
ขึ้นด้านบน

 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

          

จุดประสงค์

          
ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สามารถปฏิบัติงานในระดับช่างเทคนิค ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยวิศวกร หรือประกอบอาชีพส่วนตัว มีความรู้ ความสามารถ เจตคติ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

          1. เพื่อให้มีความรู้ และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับ ภาษา สังคม มนุษยศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นําไปใช้ในการค้น คว้า พัฒนาตนเองและวิชาชีพเทคโนโลยีโทรคมนาคมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า

          2. เพื่อให้มีความรู้ และทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐาน ของช่างเทคนิคที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถติดตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนํามาพัฒนางานอาชีพเทคโนโลยีโทรคมนาคมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

          3. เพื่อให้มีความคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์ และนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานเทคโนโลยีโทรคมนาคม

          4. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม และกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ

          5. เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือสร้างสรรค์หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขา วิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

โครงสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
          ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโน โลยีโทรคมนาคม ต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้ ( โครงสร้างนี้สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช .) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาอุตสาห กรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์)
       
1. หมวดวิชาสามัญ
24
หน่วยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
13
หน่วยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
11
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
62
หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
14
หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
28
หน่วยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน
ไม่น้อยกว่า
16
หน่วยกิต
2.4 โครงการ
4
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
4. ฝึกงาน
ไม่น้อยกว่า
1
ภาคเรียน
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
120
ชั่วโมง
รวม
ไม่น้อยกว่า
92
หน่วยกิต
         
ขึ้นด้านบน

 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

จุดประสงค์

          ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สามารถปฏิบัติงานในระดับช่างเทคนิค ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยวิศวกร หรือประกอบอาชีพส่วนตัว มีความรู้ ความสามารถ เจตคติ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไป

          1. เพื่อให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา สังคม มนุษย์ศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นําไปใช้ในการค้นคว้า พัฒนาตนเองและวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า

          2. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐาน ของช่างเทคนิค ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถติดตาม ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นํามาพัฒนางานอาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

          3. เพื่อให้มีความคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์และนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

          4. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตัวเอง ครอบครัวและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรมและกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ

          5. เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพ ในสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือสร้างสรรค์ หรือ ประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

โครงสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

          ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว้า 94 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้ ( โครงสร้างนี้สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช .) หรือเทียบ เท่าในประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม )

 
1. หมวดวิชาสามัญ
ไม่น้อยกว่า
24
หน่วยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
13
หน่วยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
11
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
64
หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
15
หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
27
หน่วยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน
ไม่น้อยกว่า
18
หน่วยกิต
2.4 โครงการ
4
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
4. ฝึกงาน
ไม่น้อยกว่า
1
ภาคเรียน
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
120
ชั่วโมง
รวม
ไม่น้อยกว่า
94
หน่วยกิต
         
ขึ้นด้านบน

 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ( ปรับปรุง พ. ศ. 2546)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง

          

จุดประสงค์

          1. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา สังคม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษาพลานามัย นำมาใช้ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้า

          2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการในงานอาชีพสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพก่อสร้าง

          3. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะในการพูด การเขียนและทำงานร่วมกับผู้อื่นมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้ร่วมงาน ตลอดจนมีคุณธรรม และกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ

          4. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม

สาขางานก่อสร้าง

          1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการ วิธีการทำงานพื้นฐานการก่อสร้าง งานไม้ งานปูน งานก่อสร้างอาคาร อ่านแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาวัสดุ และสำรวจงานก่อสร้าง

          2. เพื่อให้สามารถในการทำงานและพัฒนากระบวนการทำงาน โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปัญหา การประ กอบอาชีพอิสระในงานพื้นฐานการก่อสร้าง งานไม้ งานปูน งานก่อสร้างอาคาร อ่านแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาวัสดุ และสำรวจงานก่อสร้าง

สาขางานโยธา

          1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการ วิธีการทำงานพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสามารถนำมาใช้ในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

          2. เพื่อให้สามารถทำงาน ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหาในการประกอบวิชาชีพโยธา งานสำรวจ งานเขียนแบบโยธา งานไม้ งานเครื่องจักรกลงานไม้ งานก่ออิฐและฉาบปูน งานคอนกรีตเสริมเหล็ก งานก่อสร้างอาคารและประมาณราคา

 

สาขางานสถาปัตยกรรม
          1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการและมีความคิดสร้างสรรค์ในการประกอบอาชีพช่างเขียนแบบก่อสร้างอาคาร ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม ในระดับผู้ปฏิบัติภายใต้การควบคุมของสถาปนิก หรือวิศวกร

          2. เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยว กับงานช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมได้

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง

          ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้

สาขางานก่อสร้าง เรียนรวมไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้

1. หมวดวิชาสามัญ
ไม่น้อยกว่า
26
หน่วยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
18
หน่วยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
8
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
71
หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
10
หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
37
หน่วยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน
20
หน่วยกิต
2.4 โครงการ
4
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
10
หน่วยกิต
4. ฝึกงาน
ไม่น้อยกว่า
1
ภาคเรียน
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
200
ชั่วโมง
รวม
ไม่น้อยกว่า
107
หน่วยกิต
     
 

สาขางานโยธา เรียนรวมไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้

1. หมวดวิชาสามัญ
ไม่น้อยกว่า
26
หน่วยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
18
หน่วยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
8
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
66
หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
10
หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
29
หน่วยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน
23
หน่วยกิต
2.4 โครงการ
4
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
10
หน่วยกิต
4. ฝึกงาน
ไม่น้อยกว่า
1
ภาคเรียน
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
200
ชั่วโมง
รวม
ไม่น้อยกว่า
102
หน่วยกิต
     
 

สาขางานสถาปัตยกรรม เรียนรวมไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้

1. หมวดวิชาสามัญ
ไม่น้อยกว่า
26
หน่วยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
18
หน่วยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
8
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
68
หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
10
หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
36
หน่วยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน
18
หน่วยกิต
2.4 โครงการ
4
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
10
หน่วยกิต
4. ฝึกงาน
ไม่น้อยกว่า
1
ภาคเรียน
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
200
ชั่วโมง
รวม
ไม่น้อยกว่า
104
หน่วยกิต
         
ขึ้นด้านบน

 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง

          

จุดประสงค์

          ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สามารถปฏิบัติงานในระดับช่างเทคนิค ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยวิศวกรหรือประกอบอาชีพส่วนตัว มีความรู้ ความสามารถ เจตคติ และประสบการณ์ ในด้านต่าง ๆดังนี้

          1. เพื่อให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา สังคม มนุษยศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นำไปใช้ในการค้น คว้า พัฒนาตนเองและวิชาชีพช่างก่อสร้าง ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า

          2. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในหลักการ และกระบวนการทำงานพื้นฐาน ของช่างเทคนิคที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถติดตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นำมาพัฒนางานอาชีพช่างก่อสร้าง ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

          3. เพื่อให้มีความคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาสร้างสรรค์และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานช่างก่อสร้าง

          4. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมมีคุณธรรมจริยธรรม และก่อนิสัยที่ดีในงานอาชีพ

          5. เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพ ในสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือสร้างสรรค์หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขา วิชาการก่อสร้าง

โครงสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง

          ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง ต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้ ( โครงสร้างนี้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช .) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง สาขางานโยธา หรือสาขาวิชาช่างก่อสร้าง )

 
1. หมวดวิชาสามัญ
ไม่น้อยกว่า
24
หน่วยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
13
หน่วยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
11
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
64
หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
12
หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
32
หน่วยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน
ไม่น้อยกว่า
16
หน่วยกิต
2.4 โครงการ
4
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
4. ฝึกงาน
ไม่น้อยกว่า
1
ภาคเรียน
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
120
ชั่วโมง
รวม
ไม่น้อยกว่า
94
หน่วยกิต
         

โครงสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโยธา

          ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโยธา ต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้ ( โครงสร้างนี้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) หรือเทียบเท่า ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง สาขางานโยธา และสาขางานสำรวจสาขาวิชาช่างก่อสร้าง)
 
1. หมวดวิชาสามัญ
ไม่น้อยกว่า
24
หน่วยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
13
หน่วยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
11
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
62
หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
12
หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
31
หน่วยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน
ไม่น้อยกว่า
15
หน่วยกิต
2.4 โครงการ
4
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
4. ฝึกงาน
ไม่น้อยกว่า
1
ภาคเรียน
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
120
ชั่วโมง
รวม
ไม่น้อยกว่า
92
หน่วยกิต
         
ขึ้นด้านบน

 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
          

จุดประสงค์

          ผู้ที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถปฏิบัติงานระดับช่างเทคนิค ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยวิศวกรหรือประกอบอาชีพ ส่วนตัว มีความรู้ ความสามารถ เจตคติและประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

          1. เพื่อให้มีความรู้ และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับ ภาษา สังคม มนุษยศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นําไปใช้ในการค้นคว้า พัฒนาตนเองและวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า

          2.เพื่อให้มีความรู้ และทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐานของช่างเทคนิค ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถติดตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นํามาพัฒนางานอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

          3. เพื่อให้มีความคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์ และนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

          4. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ

          5. เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือสร้างสรรค์หรือ ประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

          ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาต่างๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว้า 9 1 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้ ( โครงสร้างนี้สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช .) หรือเทียบเท่า หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม .6) หรือเทียบเท่า )
 
1. หมวดวิชาสามัญ
ไม่น้อยกว่า
24
หน่วยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
13
หน่วยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
11
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
61
หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
15
หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
24
หน่วยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน
ไม่น้อยกว่า
18
หน่วยกิต
2.4 โครงการ
4
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
4. ฝึกงาน
ไม่น้อยกว่า
1
ภาคเรียน
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
120
ชั่วโมง
รวม
ไม่น้อยกว่า
91
หน่วยกิต
         
ขึ้นด้านบน