งานแผนงบประมาณ | งานทะเบียน | งานทวิภาคี | งาน ..... | Contact Us | 1024x800
FAQ
การจัดสรรวัสดุฝึก
ข้อมูลทั่วไป


วิทยาลัยเทคนิคเลย
สรุปการจัดสรรวัสดุการศึกษา (วัสดุฝึก)/สำนักงาน
ประจำปีงบประมาณ 2550
ลำดับ
รายการ
จำนวนเงินจัดสรร งปม. 2550
รวม
ปวช. (1,200)
ปวส. (600)
วัสดุฝึก
นศ.
จำนวนเงิน
นศ.
จำนวนเงิน
1
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
261
305,200
87
52,200
357,400
2
แผนกวิชาช่างยนต์
315
345,000
234
134,400
479,400
3
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
211
241,950
242
145,200
387,150
4
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
159
270,900
60
34,000
304,900
5
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
379
468,650
287
180,200
648,850
6
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
463
513,900
192
115,200
629,100
7
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
90,000
95,000
185,000
8
Lab กลาง
45,000
47,500
92,500
9
แผนกวิชาสามัญ
40,000
40,000
80,000
10
งานวิทยบริการและห้องสมุด
60,000
60,000
120,000
11
งานจัดการอาชีวศึกษาวิชาชีพ
2,316,611
2,316,611
รวม
5,600,911
วัสดุสำนักงาน
งานเอกสารการพิมพ์
950,000
รวม
6,550,911

แหล่งอ้างอิง...ข้อมูลจากงานแผนงบประมาณ

งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ
0-4281-1591 ต่อ 117