วิสัยทัศน์ : เป็นสถานศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศได้ตามมาตรฐาน การอาชีวศึกษา สอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงานชุมชนและท้องถิ่น โดยยึดหลักธรรมาภิบาล


เรื่องที่วิจัย
วันที่เผยแพร่
17 มีนาคม 2553
"การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ สาขางานเทคโนโลยียานยนต์โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคเลยร่วมกับบริษัทสยามนิสสันเลยและมิตซูเลย จำกัด"
17 มีนาคม 2553

การศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อชุดการสอนสื่อประสม รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคเลย นางสาวเบญจมาศ โกมลไสย

2551

Contact Us : loei@loeitech.ac.th (Update : 09/07/2010)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเลย