เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

บีญชีและการจัดการ

 • thumbnail

  นางอุไรรัตน์ สมบัติไชยยง

  ครูชำนาญการ (หัวหน้าแผนก)

วิทยาศาสตร์

 • thumbnail

  นางสาวอรุณี พรหมหาราช

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวรุ่งทิพย์พร เสน่หา

  ครูผู้ช่วย

ภาษาอังกฤษ

 • thumbnail

  นางปานจันทร์ ปัญญาสิม

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสิริวรรณ กริอุณะ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางนัยนา ราชแก้ว

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวเบญญาภา พิทักษ์ตุลยา

  ครู

 • thumbnail

  นายสัญญา สีถารมย์

  ครูผู้ช่วย

ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางอุราภรณ์ เพียซ้าย

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายสิทธิชัย ครุนันท์

  ครู

คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นางพัฒนา อินทะยศ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายนรังสรรค์ ศรีน้อย

  ครู

สังคมศึกษา

 • thumbnail

  นางศิริพร ภูพาดแร่

  ครู

พลานามัย

 • thumbnail

  นายคารม แก้วโภคิน

  ครู

พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางวรรณิดา พิลาออน

  พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวสุภาพร ทองสุข

  ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์

 • thumbnail

  นางอัญชลีพร สารวงษ์

  ครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นางสาวบุศรา อาธรรมระชะ

  ครูอัตราจ้าง บัญชีและการจัดการ

 • thumbnail

  นางสาวพุทธิดา ชำนาญ

  ครูอัตราจ้าง ภาษาอังกฤษ

 • thumbnail

  นางวัฒนา พรมลา

  ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์

 • thumbnail

  นายสุขสันต์ ศรีนวลอ่อน

  ครูอัตราจ้าง พลศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวเมตตา อาจมุณี

  ครูอัตราจ้าง ภาษาไทย

 • thumbnail

  นายสิรวิชญ์ หล้าพันธ์

  ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา

 • thumbnail

  นายฐานันดร ผิวนวล

  ครูอัตราจ้าง พลศึกษา

^