เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ฝ่ายบริหาร


 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.สุนทรชัย ศรีโบราณ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  นายสุวัฒน์ พรอินทร์

  หัวหน้างานวิจัย

 • thumbnail

  นายสมยศ ประถานัง

  หัวหน้างานผลผลิตและการค้า

 • thumbnail

  นายวิโรจน์ วังคีรี

  หัวหน้างานความร่วมมือ

 • thumbnail

  นางบังอร เลขตะระโก

  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล

 • thumbnail

  นายเชาวลิต ราชแก้ว

  หัวหน้างานวางแผน ฯ

 • thumbnail

  นายสุริยันต์ นันตะรีสี

  หัวหน้างานประกันคุณภาพ

 • thumbnail

  นางโชติกา มาศิริ

  เจ้าหน้าที่งานวางแผน ฯ

 • thumbnail

  นางสาวรัตนาพรรณ์ ศรีวัดทานัง

  เจ้าหน้าที่งานวิจัย

 • thumbnail

  นางณปภัช คตธมาตย์

  เจ้าหน้าที่งานผลผลิตและการค้า

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต. หญิงนันทิชา วงศ์สม

  เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

 • thumbnail

  นางสาวดารุณี พันธะไชย

  เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล

 • thumbnail

  นางสาวสุทธิดา กุ้งแก้ว

  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ ฯ

^