เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ฝ่ายบริหาร


 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฯ

 • thumbnail

  นายกุล อักษรนู

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นางลัดดา หอมสมบัติ

  หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายประเสริฐ รัตนธรรมธาดา

  หัวหน้างานการเงิน

 • thumbnail

  นางสาวมลฤดี คอนมะลา

  หัวหน้างานบัญชี

 • thumbnail

  นายขวัญชัย เนตรแสงศรี

  หัวหน้างานพัสดุ

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.ปริญญา ปัญญาศรี

  หัวหน้างานทะเบียน

 • thumbnail

  นางปานจันทร์ ปัญญาสิม

  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.เรวัฒ ศรีภูมี

  หัวหน้างานอาคารสถานที่

 • thumbnail

  นายบุญฤทธิ์ ผงบุญตา

  หัวหน้างานบุคลากร

 • thumbnail

  นายกัมปนาท ศรัทธาสุข

  หัวหน้างานศูนย์วิทยุ ฯ

 • thumbnail

  นางนันทพร จันทนา

  เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางอรุณรัตน์ ตาทุม

  เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

 • thumbnail

  นางสาวพรทิตย์ นนทจันทร์

  เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 • thumbnail

  นางคัทลียา ชัยพร

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวภิญญาพัชญ์ อ้วนศิริ

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 • thumbnail

  นางธนภร ราชพัฒน์

  เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

 • thumbnail

  นางสาวสิริพร จันดาลุน

  เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 • thumbnail

  นางสาวสุกัลยา นามราชา

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวเพ็ญนภา พลเตมา

  เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายจงรัก พิลาสุตา

  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

 • thumbnail

  นางสาวธนิดา สาวิสัย

  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

 • thumbnail

  นางสาวอริสา สารวงษ์

  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

 • thumbnail

  นางสาวสุพรรษา เกตุสิตร

  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

 • thumbnail

  นางสาวบังอร นาตะโหนด

  เจ้าหน้าที่งานการเงิน

^