เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ฝ่ายบริหาร


 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ฯ

 • thumbnail

  นายจิรายุทธ แก้วอาสา

  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 • thumbnail

  นายรักษ์พล มีด้วง

  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 • thumbnail

  นายอัศวิน สัตตาคม

  หัวหน้างานปกครอง

 • thumbnail

  นางพัฒนา อินทะยศ

  หัวหน้างานสวัสดิการ ฯ

 • thumbnail

  นายสมหมาย นรนิติไธสง

  หัวหน้างานแนะแนวฯ

 • thumbnail

  นายแคล้ว ทองแย้ม

  หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

 • thumbnail

  นายพลสิทธิ์ เชื้อเหรียญทอง

  หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

 • thumbnail

  นางสาวสุภาวรรณ จันทนา

  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 • thumbnail

  นางทาริกา ฉันทะพจน์

  เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

 • thumbnail

  นายพิชัย เพียซ้าย

  เจ้าหน้าที่งานปกครอง

 • thumbnail

  นางสาวนพภัสสร อินทบุญศรี

  เจ้าหน้าที่แนะแนวอาชีพฯ

 • thumbnail

  นางธนภร ราชพัฒน์

  เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ

 • thumbnail

  นางสาวอรทัย คำจันทร์ดี

  เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ ฯ

^