เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ฝ่ายบริหาร


 

ฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นายประจักษ์ เลขตะระโก

  รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นายสมหวัง มิควาฬ

  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

 • thumbnail

  นายสาคร ขาวกา

  หัวหน้างานวัดผล

 • thumbnail

  นายบุญฤทธิ์ ผงบุญตา

  หัวหน้างานวิทยบริการฯ

 • thumbnail

  นายประพันธ์ ยะคำป้อ

  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 • thumbnail

  นายกรกต ศรีสันต์

  หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

 • thumbnail

  นายระวี พรมเรียน

  หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีบัณฑิต

 • thumbnail

  นายรณภูมิ มัฐผา

  หัวหน้าสำนักงานอาชีวศึกษา จ.เลย

 • thumbnail

  นายเอกพันธ์ พันธะสุมา

  เจ้าหน้าที่ห้องอินเตอร์เน็ต

 • thumbnail

  นางสาวเพ็ญนภา พลเตมา

  เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ

 • thumbnail

  นางสาวคีตภัทร หามณี

  เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ

 • thumbnail

  นางสาวอริสา สารวงษ์

  เจ้าหน้าที่งานวัดผล

 • thumbnail

  นางวริศรา บัวสงเคราะห์

  เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการฯ

 • thumbnail

  นางสาววันเพ็ญ ทองเพ็ชร

  เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 • thumbnail

  นางสาวรจิตตรา ต้นพนม

  เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร

^