เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

 • thumbnail

  นายกัมปนาท ศรัทธาสุข

  ครู (หัวหน้าแผนก)

 • thumbnail

  นายรณภูมิ มัฐผา

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายเกรียงศักดิ์ เลขตะระโก

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายวรฤทธิ์ คำแก้ว

  ครูชำนาญการ

พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายเอกลักษณ์ แก้วศิริ

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายศิริพล ชุดนอก

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายประสิทธิ์ อินทะยศ

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวสุปรียา ประไพพันธ์

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวภัทรลดา ศรีเชียงสา

  พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายเสกสรรค์ จำปาทอง

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายวัชรากร ยศเฮือง

  ครูอัตราจ้าง

ครูฝึกประสบการณ์

 • thumbnail

  นางสาวสกาวเดือน แสงจักรวาฬ

  ครูฝึกประสบการณ์

 • thumbnail

  นายกรวิทย์ ภานิล

  ครูฝึกประสบการณ์

 • thumbnail

  นายธนภัทร แสงโสดา

  ครูฝักประสบการณ์

 • thumbnail

  นายเมธา กองวัต

  ครูฝักประสบการณ์

^