เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว

 • thumbnail

  นางวรุณณี บุตตาธรรม

  คนงาน (แม่บ้าน)

 • thumbnail

  นายชวัญเมือง พงศ์เอี่ยม

  ยามรักษาการณ์

 • thumbnail

  นายไพฑูรย์ ยาเขียว

  ยารักษาการณ์

 • thumbnail

  นายกิตติ โคตรแสนลี

  งานอาคารสถานที่

 • thumbnail

  นางเพ็ญศรี ทุมสวัสดิ์

  คนงาน(แม่บ้าน)

 • thumbnail

  นางรัตติยา สาลีอาจ

  คนงาน (แม่บ้าน)

 • thumbnail

  นางสาวนฤมนต์ ประสงค์

  คนงาน (แม่บ้าน)

 • thumbnail

  นางวารี หล้าวงค์

  คงาน (แม่บ้าน)

 • thumbnail

  นายประณต หล้าวงค์

  งานอาคารสถานที่

 • thumbnail

  นายชัยวัฒน์ ชัยชมพู

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายนภดล ดวงเงิน

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นางประภาพร โคตรแสนลี

  คนงาน(แม่บ้าน)

 • thumbnail

  นางเชาวเรศ พลซา

  คนงาน(แม่บ้าน)

^