เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เกี่ยวกับฝ่ายบริหาร

รายนามผู้บริหารสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเลย
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
นายเจริญ
นายบุญเกื้อ
นายตระกูล
นายสุพจน์
นายประพงษ์
นายวิทยา
นายประมวล
นายพยุง
นายนิยม
นายอรุณ
นายนิยม
นายวิชาญ
นายประสิทธิ์
นายศุภดล
นายทรงเดช
นายสงัด
หัตถกรรม
พรหมรักษา
พลดาหาร
ศิริบูรณ์
กลางท่าไค่
ประสิทธิ์สา
ศรีนุกูล
บุษปฤกษ์
เอกทัตย์
มณีสงฆ์
เอกทัตย์
วานิช
ภูมิภักดิ์
ประสงค์สุข
หล้าพันธ์
ยศเฮือง
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
อาจารย์ใหญ่
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
2481 – 2485
2485 – 2487
2487 – 2496
2496 – 2504
2504 – 2510
2510 – 2515
2515 – 2522
2522 – 2526
2526 – 2530
2530 – 2534
2534 - 2439
2539 – 2549
2549 – 2551
2551 - 2555
2555 -  2560
2560 - ปัจจุบัน
 

คณะกรรมการสถานศึกษา

 
ที่ ชื่อ -นามสกุล ตำแหน่ง หน้าที่
1 นายสงัด ยศเฮือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย ประธานกรรมการ
2 นายประจักษ์ เลขตะระโก รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการ
3 นายจิรายุทธ แก้วอาสา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน ฯ กรรมการ
4 ว่าที่ ร.ต.สุนทรชัย ศรีโบราณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา ฯ กรรมการ
5 นายสมหวัง มิควาฬ ผู้แทนฝ่ายวิชาการ  กรรมการ
 6 นายรักษ์พล มีด้วง ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ  กรรมการ
 7

นายประเสริฐ

รัตนธรรมธาดา ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร  กรรมการ
 8 นายเชาวลิต ราชแก้ว ผู้แทนฝ่ายแผนงาน ฯ  กรรมการ
9 นางนัยนา ราชแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
10 ว่าที่ ร.ต.ปริญญา ปัญญาศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
11 นายขวัญชัย เนตรแสงศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
12 นายกัมปนาท ศรัทธาสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
 13 นายอดิศักดิ์ ศรีแสงรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
 14 ว่าที่ ร.ต.วิทยากร ยาบุษดี ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
 15 นายพงษ์ศักดิ์ บัวสงเคราะห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
16 ดร.ระวี พรมเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
 17 นายเกียรติศักดิ์ สุขทองสา ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
 18 นายยุทธนา นารายนะคามิน ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
 19 นายวารินยา ขันศิลา ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
 20 นายประจิตร์ เลขตะระโก ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
 21 นายสาคร ขาวกา ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
22 นางสาวมลฤดี คอนมะลา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
23 นายกุล อักษรนู รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ฯ  กรรมการและเลขานุการ
24 นางอุราภรณ์ เพียซ้าย หัวหน้างานบุคลากร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
25 นางลัดดา หอมสมบัติ  หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 

รายนามคณะกรรมการวิทยาลัย

 
ที่

ชื่อ - นามสกุล
 
ตำแหน่ง
1 นายประสิทธิ์    ภูมิภักดิ์   ประธานกรรมการ
2 นายเจริญ       สังข์หนุน   ผู้แทนครู
3 นายยุทธศิลป์   ปลื้มสุด   ผู้แทนผู้ปกครอง
4 นายพิพัฒน์      ลีปา ผู้แทนองค์กรชุมชน
5 นายธรรมนูญ    ภาคธูป   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 นายวีระ    โสดาตา   ผู้แทนศิษย์เก่า
7 พระราชวีราภรณ์   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
8 พระครูกิตติสารสุมณฑ์   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
9 นายบุญชู     ปราชญาวิริยะ  ผู้แทนสถานประกอบการ
10 นายธีรชัย    มยุรา  ผู้แทนสถานประกอบการ
11 นายสมศักดิ์    ขจรเฉลิมศักดิ์  ผู้แทนสถานประกอบการ
12 นายเกรียงศักดิ์    ตันกิจเจริญ  ผู้แทนสถานประกอบการ
13 นายวิฑูรย์    พัฒนชัยกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ
14 นายเติมศักดิ์    อัมพาผล  ผู้ทรงคุณวุฒิ
15 นายนิพัทธ์กรณ์    ด่านวิบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
16 นางลำไย     พระเดชพงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ
17 นายสมาน   ชัชวาลย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ
18 นายทรงเดช    หล้าพันธ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ
และเลขานุการ
18 นายสงัด    ยศเฮือง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยกรรมการ
และเลขานุการ

^